Mitä transkriptointi on?

Transkiptointi on yksinkertaisimmillaan yhden kirjoitusmerkkijärjestelmän muuntamista toiseksi.

Yleensä se kattaa puheen siirtämisen tekstiksi, kuten alla oleva esimerkki kuvaa:

What-is-transcription

Erilaisia transkriptiomenetelmiä

Olemassa on kaksi yleistä käytäntöä äänitiedoston transkriptoimiseksi: manuaalinen ja konetranskriptio.

Manuaalinen transkriptiointi

Manuaalisessa transkriptioinnissa henkilö transkriptioi ääntä tekstiksi kuuntelemalla äänitettä ja kirjoittamalla sitten kuulemansa ylös.

Manuaalinen transkriptiointi voi kuitenkin olla aikaa vievää ja melko haastavaa, sillä se vaatii runsaasti kärsivällisyyttä.

Äänitiedoston manuaalisen transkriptiointiin kuluvan ajan voidaan tavallisesti odottaa olevan kolmesta viiteen kertaan äänitiedoston pituinen.

Olemassa on kuitenkin välineitä, jotka voivat helpotta manuaalista transkriptiointia, kuten Inqscribe sekä GearPlayer.

Mutta näiden työkalujenkin avustuksella manuaalinen transkriptointi on aikaa vievä prosessi, minkä vuoksi monet suosivat konepohjaisia tranksriptioita.

Konepohjaiset transkriptioinnit

Koneoppimiseen pohjaava transkriptiointi tarkoittaa puheen muuntamista tekstiksi transkriptio-ohjelmiuton avulla.

Ohjelmisto on koulutetty muuntamaan ääntä tekstiksi ja yleensä sen suoritus paranee ajan myötä järjestelmän oppiessa tunnistamaan erilaisia kuvioita ja pystyen tekemään yhä parempia sekä tarkempia päätöksiä.

Konepohjainen transkriptiointi vie vain murto-osan verrattuna manuaalisen menetelmän viemään aikaan.

Yleensä tunnin pituisen äänitiedoston transkriptiointi koneen avulla vie alle 15 minuuttia verrattuna vähintään tuntiin manuaalisesti tehtynä.

Focus on Listening transkriptioi ääntä tekstiksi konepohjaisesti.

Transkriptio – kuinka voit hyötyä siitä

Saatat kohdata tarvetta transkriptioida puhetta tekstiksi monesta eri syystä, mutta yksi yleisimmistä on se, että kirjoitetun tekstin kanssa on helpompi työskennellä.

Tämä pitää paikkansa analysoinnissa, mutta myös käytännön syiden kannalta.

Kirjoitetusta tekstistä on helpompaa hakea tietoa kuin pitkästä äänitiedostosta, jonka käsittely voi olla haastavaa.
Löydät etsimäsi lainauksen tai sanaparin sekunneissa.

Esimerkiksi opiskelijan on helpompaa käydä kokeeseen opiskellessaan tekstiä läpi kuin kuunnella kokonainen äänitiedosto.

Silmä selaa läpi kirjoitetun tekstin paljon nopeammin ja tietyn kohdan löytäminen kirjoitetusta tekstistä on helpompaa hakutoimintoa käyttäen.

Siksipä usein on varsin hyödyllistä transkriptioida puhetta tekstiksi, kun halutaan järjestelmälliset ja kattavat muistiinpanot.

Transkriptoinnin haasteet

On tärkeää tiedostaa transkirptiointiin liittyvät haasteet: suullisen viestinnän muuntaminen tekstiksi ei ole aina suoraviivainen ja välitön prosessi.

Ihmisten väliseen kommunikaatioon liittyy puhutun kielen ohella useita muita vihjeitä, jotka vastaanottajan tulee selvittää ymmärtääkseen puhujan viestin täydellisesti.

Näin ollen verbaaliseen kommunikointiin voi liittyä myös ei-verbaalisia ominaisuuksia kuten kehonkieli, joka voi pitää sisällään tärkeitä vihjeitä siitä, kuinka viesti tulee tulkita.

Kehonkieli voi esimerkiksi ilmaista lähettäjän mielialaa ja näin ollen myös yleisasennetta viestin vastaanottajalle.

Kyseessä voivat myös olla muut verbaaliset vihjeet, kuten tiettyjen sanojen lausumistapa. Mitään näistä ei välttämättä pystytä muuttamaan kirjoitukseksi.

Tapa, jolla tiety sanat sanotaan sekä äänensävy eivät ole seikkoja, jotka voidaan ilmaista kirjoitetussa asiakirjassa.

Mitä kehonkieleen tulee, on kirjoitetussa kielessä omat rajoituksensa sen kuvaamisen suhteen.

Tämä johtuu osin siitä, että kehonkieltä tulkitaan sosiaalisten ja kulttuuristen normien pohjalta, kun taas transkriptiot vaikuttavat neutraaleilta.

Kuka voi hyötyä transkriptiosovelluksen käytöstä?

Transkriptiosovellus voi olla loistava työkalu monille ihmisille.

Kuurot ja kuulovammaiset

Transkriptio on osoittanut olevansa varsin hyödyllinen väline erityisopiskelijoille, pääasiassa kuuroille ja kuulovammaisille, jotka muutoin saattaisivat kohdata hankaluuksia.

Kuuroille opiskelijoille transkriptiopalveluista voi muodostua korvaamaton apu, sillä se rikkoo kuulovammaisten mahdollisesti kohtaamia esteitä esimerkiksi yliopistossa, jossa useimmat luennot pidetään paikanpäällä.

Toimittajat, tiedehenkilöt, lääkärit

Kuurojen avustamisen lisäksi transkriptiopalvelut ovat menetelmä, jotka usein yhdistetään toimittajiin, tutkijoihin ja ehkä myös lääkäreihin.

Toimittajille on usein hyödyllistä nauhoittaa haastattelut ja transkriptioida ne myöhemmin, jolloin materiaalin läpikäynti helpottuu.
Näin he varmistavat, että mitään tärkeää ei jää huomaamatta eikä lähteitä lainata väärin.

Tutkijat käyttävät transkriptiopalveluita tyypillisesti hyvin samoin kuin toimittajatkin.

Tämä johtuu siitä, että useat akateemikot hyödyntävät kvalitatiivisia toimenpiteitä kuten haastatteluja, opintoryhmiä, kyselyitä ja muita.

Kun haastattelu tai keskustelu myöhemmin transkriptioidaan, on sen läpikäynti ja analysointi helpompaa ja sitä voidaan käyttää mahdollisena lähteenä esimerkiksi opinnäytetöissä sekä tehtävissä.

Lääkärit tai muut lääketieteen ammattilaiset usein sanelevat tärkeän tiedon säästääkseen asiakirjoihin kulutettua aikaa.

Myöhemmin sanelu voidaan transkriptioida ja hyödyntää potilaan hoidossa.

Sanelu mahdollistaa lääkärin suorittaa tutkimukset nopeammin ilman jatkuvaa pysähtelyä muistiinpanojen kirjoittamista varten.

Create an account for free to start transcribing audio to text.

Already have an account? Log in

Don’t have an account? Sign Up